[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] انقلاب اسلامی در هجرت

[تاریخ:] سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۶۰ – ۳ نوامبر ۱۹۸۱

[شماره:] ۲

 

انتخاب نخست‌وزیر و نزاع داخلی قدرت

انتخاب و معرفی ولایتی از اعضاء دیرین انجمن ضد بهائیت و سپس میرحسین موسوی به عنوان نامزدان متعاقب نخست‌وزیری از جانب خامنهای و بدنبال آن رأی عدم تمایل مجلس به یکی و رای تمایل مجلس بدیگری انعکاسی پر ابهام داشت. در کوشش بر زدایش این ابهام و در بررسی علل و عوامل معرفی ولایتی نگاهی به سابقه انجمن ضد بهائیت و میزان نفوذ خامنهای در تشکیلات آن میتواند اندکی گره گشا باشد، بدین امید نخست مروری داریم بر گذشته و حال و نوع روابط این انجمن با خامنهای و پس از آن دلایل و عوامل انتخاب موسوی به نخست‌وزیری را به اختصار شرح خواهیم کرد.

مقاطعه و شرکت داری ظاهراً مشغول و باطناً مسئول تشکیلاتی این جمعیت و جذب نیرو و بکارگیری اعضاء مخلص و احتمالاً ناآگاه در جهت معین شده بود. وی اگر چه به اصطلاح نقش کلیدی را در این انجمن دارا است اما چهرهای ناشناخته باقی مانده و به اصطلاح گرداننده پشت پرده تشکیلات ضد بهائیت در ایران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]