[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

 

[ شمارۀ: ۲۰]

مورّخهٴ: ۲۹ بهمن ۱۳۲۲

 

استخراج تلگراف آقای موثّقی بازرس از آباده

 

وزارت کشور

البتّه تصادمات شدید اهالی دهات آباده با بهائی‌ها به عرض رسیده. بالاخره چاره منحصر به این شد که با اعزام جمعی از محترمین آنها را آشتی دهند و قضیّه بعداً تعقیب شود. رییس تلگرافخانه پنج سال است مأمور آباده است و نفوذ پیدا کرده. بر اثر تحقیقات ژاندارمری و شهربانی برای ایجاد اختلافات محلّی در امر انتخابات این قضیّه را شدیداً دامن می‌زند. انتقال فوری او ضروری است. فرماندار مرخّصی رفته، تأکید شد فوری معاودت کند. گویا او هم بهائی باشد و با رییس تلگراف مناسباتی دارند. ۲۰.

موثّقی

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ  ۱۴۲۵۶ /  ن – ۶ اسفند ۱۳۲۲

[دستنوشته ۲:] عیناً برای اقدام مقتضی به ادارۀ انتخابات ارسال می‌شود. رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء]، ۷ اسفند ۱۳۲۲.

[دستنوشته ۳:] در قسمت انتخابات اقدامی ندارد. سابقه‌ای در ادارۀ محترم سیاسی دارد و این تلگراف هم به آن اداره ارسال می‌گردد. ۸ اسفند ۱۳۲۲

[دستنوشته ۴:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۸۷۴، تاریخ: ۹  اسفند].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]