[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی

اصناف شهر بروجن

شماره تلفن ۳۰۰۵

 

تاریخ: ٢١ آبان ١٣۶۵

شماره : ۳۲۰۸                                                                                      

پیوست : -----

 

آقای قدرت الله خدیوی پیشه پارچه فروش .

باستناد نامه شماره ۵۹۲- [تاریخ:] ١٨ آبان ١٣۶۵مقام فرمانداری در تاریخ ١٣ آبان ١٣۶۵ در محل سپاه، کتباً وابستگی خود را به فرقۀ ضاله بهائیت اعلام  داشته‌اید لذا بدین وسیله پروانه کسب شما تحت هر عنوان لغو و بلااثر تلقی می‌گردد.

رئیس شورای مرکزی اصناف بروجن. نیلیه

[ امضا]

 

گیرندگان رونوشت :

۱-مقام محترم فرمانداری عطف بنامه شماره ۵۹۲ م –[تاریخ:] ۱۸ آبان ١٣۶۵

۲- اداره اطلاعات شهرستان بروجن جهت اطلاع.

۳- کمیته انقلاب اسلامی بروجن جهت اطلاع.

۴- شهربانی بروجن جهت اطلاع.

۵- بانک ملی ایران شعبه بروجن جهت اطلاع.

۶- بانک تجارت شعبه بروجن جهت اطلاع.

۷- بانک استان شعبه بروجن جهت اطلاع.

۸- بانک سپه شعبه بروجن جهت اطلاع.

۹- بانک ملت شعبه بروجن جهت اطلاع.

۱۰- اتحادیه پارچه فروشان بروجن جهت اطلاع.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]