[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی

اصناف شهر بروجن

شماره تلفن ۴۰۰۵

 

تاریخ ١٢ تیر۶۴

شماره ۵۹۹

پیوست

 

 

آقای محمد معتمدی

به استناد نامه شماره ١٩٨٧ مورخ ٣ تیر ١٣۶۴ مقام محترم فرمانداری بروجن و با توجه به اعلام صریح خودتان در دفتر فرمانداری مبنی بر اعلام وابستگی و عضویت در فرقه ضاله بهائیت بدینوسیله پروانه کسب شما تحت هر عنوان لغو و  بلا‌اثر تلقی می‌گردد  :خ

 

[امضا روی مهر رسمی]

شورای مرکزی اصناف بروجن

 

 رونوشت مقام محترم فرمانداری شهرستان بروجن عطف بنامه شماره ١٩٨٧ مورخ ٣ تیر١٣۶۴ جهت استحضار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]