[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری خرم‌آباد تنکابن

شماره: ۱۸۱۵

تاریخ ۱۴  تیر  ۶۶

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

آقای اسحق محسن نژاد—خیاطی مردانه

باستناد نامه شماره ٢٧٩٧/١/۶۵/۱۲۴مورخ ١٩  خرداد  ۶۶ کمیته انقلاب اسلامی عباس‌آباد تنکابن بدین وسیله پروانه کسب شما بعلت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت باطل اعلام میگردد./خ

نعیم امینی

شهردار خرم آباد تنکابن

[امضا]

۱۴  تیر  ۶۶

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]