[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهور اسلامی ایران

شهرداری خرم آباد تنکابن

 

شماره: ۱۸۱۵

تاریخ: ۱۴ تیر ١٣۶۶

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

آقای اسحق محسن نژاد- خیاطی مردانه

باستناد نامه شماره ۲۷۹۷ / ۱ / ۶۵ / ۱۲۴ مورخ ۱۹ خرداد ١٣۶۶ کمیته انقلاب اسلامی عباس آباد تنکابن بدین وسیله پروانه کسب شما بعلت وابستگی به فرقه ضالۀ بهائیت باطل اعلام میگردد./ خ

 

نعیم امینی

شهردار خرم آباد تنکابن

[امضا]

۱۴ تیر ١٣۶۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]