[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۶

بنام خدا

ریاست محترم شورای اصناف بروجن

احتراماً تقاضامند است اینجانب محمدتقی اشراقی دستور فرمائید پروانه کسب فدوی را تجدید فرمایند.

با تقدیم احترامات

محمد تقی اشراقی

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

مبنا باظهار خودشان که وابسته به فرقه بهائیت میباشند از صدور پروانه کسب شورا معذور است.

[امضا روی مهر رسمی]

١١ بهمن ۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]