[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی

اصناف شهر بروجن

شماره تلفن ۳۰۰۵

 

تاریخ ٢٠ آذر ۶۵

شماره ۳۴۳۴

پیوست-----

 

آقای حسین اشراقی پیشه فروشنده لوازم تأسیساتی خیابان ١٧ شهریور

پیرو نامه شماره ۴۸۳ [تاریخ:] ١٣ تیر ۶۴ چون پروانه کسب شما لغو گردیده بدین وسیله مدت ده روز بشما مهلت داده میشود نسبت به تعطیل محل کسب خود اقدام نموده در غیر اینصورت بر اساس ماده (٧٢) قانون نظام صنفی نسبت به تعطیل محل کسب شما اقدام خواهد شد.

 

رئیس شورای مرکزی اصناف بروجن

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت : فرماندار ی محترم بروجن جهت اطلاع و همکاری لازم.

رونوشت : کمیته انقلاب اسلامی بروجن جهت اطلاع و همکاری لازم.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]