[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ ٩ فروردین ۶۳

شماره ۲۴۴ /۶۲ /۵ /۶

 

به: سازمان منطقه بهداری استان مازندران

از: اداره کل نظارت بر امور داروئی و تجهیزات پزشکی

موضوع: داروخانه درخشانی قائم‌شهر

بازگشت به نامه شماره ۵۵۶۹۱ / ۴ - ١٠ اسفند ۶۲ اشعار می‌دارد: پرونده داروخانه مذکور در جلسه مورخ ۶ فروردین ۶۳ کمیسیون قانونی امور داروخانه مطرح و با توجه به اینکه مؤسس امور داروخانه آقای عبدالمیثاق درخشانی صراحتاً و کتباً اعلام نموده وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشد صلاحیت مشارالیه برای داروخانه‌داری (به‌ عنوان مؤسس) مورد تائید کمیسیون قانونی امور داروخانه‌ها قرار نگرفت.

دکتر مرتضی آذرنوش

مدیرکل اداره نظارت بر امور داروئی و تجهیزات پزشکی

[امضا]

٩ فروردین ۶۳

 

[مهر با شماره و تاریخ زیر در آن]

۱۴۷۳ / ۴

٢٢ فروردین ۶۳

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بسمه تعالی

امور اداری استان

١- لطفاً به اداره نظارت اعلام گردد تکلیف این داروخانه که مؤسس بهائی و دارای مسئول فنی بهائی میباشد چیست آیا باید تعطیل گردد یا خیر؟

٢- در قائم‌شهر داروخانه دیگری نیز وجود دارد که [مؤسس] و مسئول فنی آن دکتر داروساز میباشد و بهائی نیز میباشد لطفاً وضع آنرا نیز روشن نمائید

[ناخوانا]

۹ فروردین ۶۳

[ناخوانا]

[امور داروئی استان]

لطفاً سوابق ضبط گردد

۱۶ فروردین ۶۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]