[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

اتحادیه صنف پوشاک فروشان

شماره ثبت [حذف شده]

 

تاریخ ۲۹ فروردین ۶۹

شماره [حذف شده] صنفی

پیوست.

 

موضوع: لغو جواز

 

آقای شهریار کنعانیان فرزند قربانعلی دارنده جواز پوشاک شماره[حذف شده]  تاریخ صدور ۴  مهر  ۶۷شماره واحد صنفی ٨ درجه واحدی صنفی ٣ بعلت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ارسال این نامه جواز کسب شما از درجه اعتبار ساقط میباشد.

[امضا]

[مهر رسمی]

صنف پوشاک فروشان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]