[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

اداره فرهنگ شهرستان خرمشهر

تاریخ ماه -----۱۳

شماره ۲۲۱۷۵ /۱۹۴۵۳

پیوست ۳۱ تیر ۳۲

 

اداره فرهنگ خرمشهر

عطف بنامه شماره ۱۷۳۵-[تاریخ:] ۳ تیر ۳۲ چون آقای اسداله رمضانعلی بعلت فساد عقیده صلاحیت تصدی آموزشگاه شبانه ملی را ندارد لذا اجازه نامه مشارالیه لغو گردید. دستور فرمايید طبق مقررات از ادامه کار وی در آموزشگاه مزبور جلوگیری بعمل آورند.

 

از طرف وزیر فرهنگ

دکتر مصاحب

٧۲۴۹ / -[تاریخ:] ۲۰ آبان ۳۲

 

رونوشت در پاسخ نامه شماره ۱٢- [تاریخ:] ۳۰ مهر ۳۲ جهت اطلاع آقای اسداله رمضانعلی فرستاده میشود.

رئیس اداره فرهنگ خرمشهر

ملکزاده [امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]