[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دیوان عدالت اداری

شماره پرونده -----

صفحه-----

رونوشت----

مورخ-----

 

تاریخ رسیدگی ٣٠  تیر ۱۳۶۹

کلاسه پرونده ٢٠/ ۶۸/ ۱۵۳

شماره دادنامه ۲۳۵

مرجع رسیدگی: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حشمت اله حکیمی نجف‌آبادی فرزند اسداله ساکن اصفهان [حذف شده]

طرف شکایت: اداره امور موظفین و بازنشستگان ارتش

موضوع شکایت و خواسته. درخواست رسیدگی نسبت به اقدام خوانده مبنی بر قطع حقوق بازنشستگی شاکی و عدم پرداخت آن و تقاضای پرداخت حقوق معوقه و مستمری

 

گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق‌الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت بکلاسه عمومی ۶۶۲۹ [تاریخ:] ۶ آبان ۶۸ در دیوان و ارجاع آن باین شعبه بکلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه اینک شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در وقت فوق‌العاده به تصدی امضاء کننده زیر و با حضور مشاور شعبه، تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است. با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی، و محتویات پرونده، و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و با در نظر گرفتن نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای [ناخوانا] ختم رسیدگی را اعلان و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دیوان

نظر بر اینکه متشکی عنه در پاسخ شکایت نسخه‌ای از نامه اداره امور ن-م.چ ١١ را بشماره ١٣/ ۴۷/ ١٢٠٧٣/پ- [تاریخ:] ٧خرداد ۶۹ ارسال داشته که در آن علت قطع حقوق بازنشستگی شاکی عدم مراجعه بیش از یکسال برای دریافت آن قید گردیده و بهمین جهت از فروردین ماه سال ۶۱ از فایل کامپیوتر مرکز محاسبات حذف شده است و با توجه به اینکه عدم مراجعه فرد بازنشسته جهت اخذ حقوق بازنشستگی اصولاً نمیتواند مجوزی برای قطع حقوق وی باشد مگر اینکه از ناحیه مراجع قضائی بوده و یا علل و جهات قانونی در بین باشد. و از طرفی مطالبات افراد بازنشسته نیز مشمول مرور زمان نمیگردد چه آنکه در حقیقت وجه آن در عوض سالهای خدمت بوسیله خود مستخدم پرداخت گردیده و از حقوق مکتسبه وی محسوب میگردد. علیهذا با فرض مراجعه مجدد شاکی جهت دریافت حقوق بازنشستگی خود پس از گذشت مدتی از زمان و یا فرض عدم وجود علل و جهات قانونی و قضائی در عدم پرداخت آن استحقاق نامبرده به دریافت حقوق معوقه بازنشستگی و برقراری مجدد آن محرز بوده و حکم بورود شکایت در اینخصوص صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. ا. ب

رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری حیدری

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]