[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ٢١ اردیبهشت۶۱

شمارۀ: ٢١٣٧–١١

 

"اگر رادیو و تلویزیون اصلاح بشود همه امور اصلاح میشود" امام خمینی

 

از: امور اداری سازمان

به: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – مرکز اهواز

موضوع: لغو حکم استخدامی آقای جواد وجدانی قمصری

شماره کارمندی: [حذف شده]

بدینوسیله حکم استخدامی شماره ۶۱۶–١١ مورخ ١٩  اردیبهشت۶۰ آقای جواد وجدانی قمصری صدابردار آن مرکز از تاریخ ١مهر۶۰ بعلت عدم و حضور در محل کار که کماکان ادامه دارد لغو و نامبرده از تاریخ یاد شده هیچگونه سمتی در سازمان ندارد. پرداخت هرگونه وجهی به ایشان لغایت ٣١ شهریور۶۰ منوط به ارائه برگ تسویه حساب و گواهی انجام کار میباشد.

مدیر امور اداری سازمان

محسن کمالی

[امضا]

رونوشت: امور مالی

: اداره رفاه

: مرکز بهداشت

: بازسازی جهت پیگیری

رونوشت: ارزیابی مشاغل

: حراست و ایمنی

: شرکت تعاونی

: آقای جواد قمصری

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]