[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

[ناخوانا] ایران

حکم کارگزینی

(بسم تعالی)

فرم ع- ٣٢ (۴-۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

١-وزارت بهداری و بهزیستی استان مازندران

٢- شماره مستخدم: [حذف شده]

٣- نام آقای اسفندیار

۴- نام خانوادگی: فروزنده

۵- نام پدر: احمد

۶- شماره شناسنامه و محّل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محّل صدور شهرستان بابل استان/فرمانداری کلّ مازندران

٧- محّل تولد بابل

٨- تاریخ تولد: روز٣ ماه اردیبهشت سال ١٣١١

٩- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم رشته: طبیعی

١٠- عنوان پست ثابت سازمانی: جمع آورنده حشرات

١١- رسته: بهداشتی و درمانی رشته: بهداشتیار طبقه: چهار

١٢ گروه: پنج

١٣- پایه: ده

۱۴- واحد سازمانی: مدیریت ریشه‌کنی مالاریا و بیماریهای واگیر

۱۵- محل خدمت: شهرستان: ساری استان مازندران

۱۶- مجوز

١٧- نوع حکم: خروج از خدمت

١٨- شرح حکم: بموجب بررسیهای بعمل آمده شما با فرقه بهائیت منتسب میباشید پیرو ابلاغ شماره ۴۲۸- [ناخوانا] نامه شماره ٣٧٣١٧-[تاریخ:]٢٣ دی ۵۹ سازمان منطقه بهداری استان مازندران و با توجه به بخشنامه شماره ۷۰۶۰- [تاریخ:] ١٠دی ۵۹ مقام محترم [ناخوانا] بهداری که باستناد بموارد ۱۴ و ۱۶ قانون استخدام [ناخوانا] و تأمین اجتماعی گردیده استخدام اولین اشتغال شما مجوز قانونی نداشته است، بدینوسیله حکم استخدام شما از بدو اشتغال لغو و از تاریخ ١ بهمن ۵۹ هیچگونه سمتی در این مدیریت نخواهید داشت. بدیهی است در صورت اعتراض به انتساب به فرقه مذکور از مراجعه و تشکیل پرسشنامه مربوطه این حکم قابل تجدید خواهد بود.

١٩- حقوق، مزایا و فوق‌العاده ها

٢٠- حقوق، مزایا و فوق‌العاده های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار مربوط فصل ----- مواد----- قابل پرداخت است.

٢١- تاریخ اجرای حکم: ١٠ بهمن ۵۹

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ ١٠ اسفند ۵۹ شماره ۶۱۰۱

٢٣- نام و نام خانوادگی مقام مسؤل: دکتر سید جلال اوصیاء

مدیر ریشه‌کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر استان مازندران

عنوان پست ثابت سازمانی

امضاء [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]