[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

اداره کل بازرگانی استان تهران

شورای اسلامی نظامات بر توزیع کالاهای شهر تهران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ  ٢١ دی۶۱

شماره

پیوست

 

بسمه تعالی

دو جلد دفترچه بشماره های [حذف شده] بنام خداداد اقدسی یکتا یکنفره و دفترچه دیگر بشماره [حذف شده] بنام نصراله حسینی چهار نفره بعلت بهائیت باطل شد.

[اسم و امضا]

٢١ دی۶۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]