[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامۀ کیهان

[تاریخ:] ۲۴ مهر ۱۳۹۱

 

نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي

وزير بهائي و برگزاري جشن نيمه شعبان!؟

مريم صادقي

انتصاب فرخ رو پارسا به معاونت وزارت آموزش و پرورش موجب انتقاد مجامع مختلف مذهبي از جمله روحانيون، شد. آنها اين اقدام را نوعي اهانت به مقام روحانيت مي دانستند ۵۶۶ اما از طرف ديگر بهائيان آموزش و پرورش به حمايت از وي پرداختند.۵۶۷

علي رغم مخالفت هاي گسترده با اين انتصاب در وزارت آموزش و پرورش، فرخ روپارسا كه قبل از اين وجه نفوذي نداشت، ۵۶۸ براي رسيدن به مقام وزارت با هدايت محفل روحاني بهائيان، شروع به فعاليت كرد. از يك طرف انتصاب هم مسلكان خود را در دستور كار قرار داد: «خانم پارسا سعي مي كند به تدريج باند بهائيان را در فرهنگ تقويت كرده و آنها را به كار منصوب نمايد. در انتصاب اخير، ايرج مجد (برادر سيروس مجد، معاون وزارت كار كه بهايي معروف است) را به رياست فرهنگ آبادان منصوب نموده است.۵۶۹

آرزوي بهائيان براي به دست گرفتن كامل آموزش و پرورش به حقيقت پيوست و در شهريور ۱۳۴۷ش، فرخ روپارسا به مقام وزارت آموزش و پرورش رسيد.

اولين بازتاب اين انتصاب، در بيان شيخ محمود رازي و جاراللهي از اعضاي هيئت مديره جامعه تعليمات اسلامي به اين شرح گزارش شد: «خانم دكتر پارسا به صحيح و يا به غلط، در بين توده مردم و جامعه روحانيت، متهم به بهائيگري است و شهرت دارد كه همسر او در ارتش، يكي از اركان مهم بهائي ها را تشكيل مي دهد. در وزارت آموزش و پرورش كه يكي از مواد برنامه درسي تعليم قرآن و فقه اسلامي و تعليمات ديني است، لااقل بايد كسي در رأس چنين سازماني قرار گيرد كه از نظر معتقدات مذهبي، نقطه ضعفي نداشته باشد.۵۷۰

يكي از اولين اقدامات فرخ روپارسا انحلال رسيدگي به ارزش تحصيلي طلاب بود. طبق گزارش ساواك: «خانم دكتر پارساي از روزي كه وزير آموزش و پرورش شد، كميسون رسيدگي به ارزش تحصيلي طلاب و كساني را كه با دريافت گواهي اجتهاد از مراجع بزرگ، جهت تعيين ارزش آن را به دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، تقديم مي كرده اند، منحل كرده است و در اثر انحلال اين كميسيون ديگر طلبه ها و افرادي نظير آنان به استناد در دست داشتن گواهي اجتهاد از علماي مذهبي [نمي توانند] براي خود ارزش تحصيلي به دست آورند.۵۷۱

فرخ روپارسا با توجه به شدت گرفتن خبربهائي بودنش تصميم گرفت براي فريب افكار عمومي به مناسبت نيمه شعبان مراسم جشن برگزار كند؛ اما دست او براي شركت كنندگان رو شدو درباره آن گفته اند: «به علت اعلاميه هايي كه مبني بر بهايي بودن خانم دكتر پارساي منتشر شده، روي اين اصل مجلس مذكور را تشكيل داده اند كه رفع اتهام بهائي بودن از وي بشود.۵۷۲»

هر چند تلاش بر اين بود كه بهائي بودن فرخ روپارساي را مخفي نگه دارند اما برخي از اتفاقات هر گونه شك را تبديل به يقين ساخت: «مراسم عقد برادرزاده خانم پارسا وزير آموزش و پرورش با فرزند تيمسار صنيعي وزير سابق جنگ در منزل برادر خانم پارسا كه قاضي دادگستري است برگزار شده است. در اين مراسم مهندس روحاني وزير كشاورزي و عده اي ديگر از پيروان مسلك بهائي حضور داشته اند. خانم پارسا و تيمسار شيرين سخن نيز در اين مجلس بوده اند. خطبه عقد كه معمولاً از طرف يك روحاني بايد خوانده شود، انجام نگرديدو طبق آداب و رسوم بهائي ها برنامه عقد انجام شده است.۵۷۳»

ازدواج به آداب و رسوم بهائي، ديگر جاي هيچ شك و شبهه اي در بهائي بودن وزير آموزش و پرورش، باقي نمي گذارد.

هر چند كه بسياري از بهائيان حاضر در دستگاه رژيم پهلوي در ظاهر اقرار به اسلام مي كردند و فرخ روپارسا هم از اين امر مستثني نبود با اين حال كينه آنان نسبت به اسلام به ميزاني بود كه گاهي اين كينه را در مجامع نسبتاً عمومي، بروز مي دادند. براي نمونه اظهارات وزير آموزش و پرورش در جمع مديران مدارس جامعه تعليمات اسلامي بود. زماني كه او به جلسه وارد شد، حدود هشتاد نفر زن چادري، به همراه بيست روحاني را در مقابل خود ديد و بقيه حاضرين هم (كه حدود پنجاه نفر بودند) داراي ريش و بدون كراوات بودند. اين صحنه، موجب برآشفتگي او شد تا ذات خويش را علني كرد و با عصبانيت گفت: «خانم ها چه كاره هستند؟» و وقتي به او پاسخ داده شد: «مدير هستند». پرسيد: «كدام يك از آنها ليسانسه و كدام يك ديپلم مي باشند.» و زماني كه شنيد: «دو نفر ليسانس و بقيه ديپلم هستند» گفت: «اين چه وضعي است. چرا شما چادر داريد؟ اسلام هرگز نگفته است. با چنين وضعي باشيد، اينها خرافات است... بايد خرافات ريشه كن شود.۵۷۴»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵۶۶ -سند ۳۲۲ / ۴۰۴، ۶ / ۳ / ۱۳۴۴ به نقل از ابراهيم ذوالفقاري، اولين زن كابينه، فصلنامه مطالعات تاريخي، س چهارم، ش ۱۷، تابستان ۱۳۸۶، ص ۲۵۰.

۵۶۷ -سند ۳۲۲ / ۴۵۷، ۱۵/ ۳ / ۱۳۴۴. به نقل از ابراهيم ذوالفقاري، اولين زن كابينه، فصلنامه مطالعات تاريخي، س چهارم، ش ۱۷، تابستان ۱۳۸۶، ص ۲۵۰.

۵۶۸ -فرخ روپارسا به روايت اسناد ساواك، ص ۱۰.

۵۶۹ -سند ۳۲۲ / ۲۹۳۱۸، ۱۱ /۶ / ۱۳۴۴. به نقل از ابراهيم ذوالفقاري، اولين زن كابينه، ص ۲۵۱.

۵۷۰ -سند ۲۰ / ۲۲۷۵۵ هـ، ۲۸ / ۶ / ۱۳۴۷. به نقل از ابراهيم ذوالفقاري، اولين زن كابينه، فصلنامه مطالعات تاريخي، س چهارم، ش ۱۷، تابستان ۱۳۸۶، ص ۲۵۲.

۵۷۱ -سند ۲۰ / ۴۱۰۶۴ هـ ۷، ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۴۷.

۵۷۲ -سند ۲۰ / ۴۴۸۳۳ هـ ۲، ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۴۷.

۵۷۳ -سند ۲۰ / ۴۱۰۶۸ هـ ۱۵، ۳ / ۴ / ۱۳۵۲. به نقل از ابراهيم دوالفقاري، اولين زن كابينه، فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر، س چهارم، ش ۱۷، ص ۲۵۴.

۵۷۴ -سند ۲۰ / ۴۴۸۳۳ هـ ۲، ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۴۷.

پاورقي

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]