[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۶۰

"کیفرخواست"

بسم الله الرحمن الرحیم

 

متهم- سید آقا بزرگ علویان شماره شناسنامه [حذف شده]صادره از [حذف شده]- نام پدر علی محمد

 شغل- مدیر عامل شرکت رانکین- عضو سابق هیئت مدیره شرکت امناء –

موارد اتهام:

١- متهم عضو فعال تشکیلات صهیونیستی فرقه ضاله بهائیت

 الف: عضو مرکز فرماندهی بهایی در تهران

 ب: ارتباط نزدیک متهم با عضو امریکایی بیت العدل حیفا

 ج: اطاعت کامل از بیت‌العدل حیفا و اعتراف متهم مبنی بر ارسال گزارشات وقایع اتفاقیه درمدت بازداشت به مرکز فرماندهی بهایی در ایران

 د: تشکیل جلسات ضد اسلامی و غیررسمی از نظر قانون اساسی صرفاً بمنظور تقویت فرقه ضاله در منزل شخصی متهم

۲- کمکهای مالی متهم و ارسال پول بصورت ارز به اسراییل غاصب جهت تکمیل ساختمان فرماندهی کل بهائیت در حیفا و تحکیم مراکز کفر و توسعه فرهنگ ضد اسلامی نظیر ساختمان مشرق‌الاذکار تایلند و شرکت در کنفرانس ساپارو

۳- عضو سابق هیئت مدیره شرکت امناء مصادره شده که زیر نظر مستقیم تشکیلات فرقه ضاله اداره میشده است

 ۴- مدیر عامل شرکت معظم رانکین

 دلایل اتهام:

الف: متهم در سال  ۱۳۵۹ بعضویت مرکز فرماندهی بهایی در تهران درآمده است این مرکز در اصطلاح بهایی محفل تهران نام دارد. نظر باهمیت فعالیت محفل تهران شرح قسمتی از سازماندهی کامل همراه با چارت تشکیلاتی در صفحات   ۱۴۱- ۱۳۱ پرونده آورده شده و همچنین یک نمونه راپرت و گزارش فعالیت سالنامه محفل تهران که در صفحات ۱۰۱-۱۳۱ باسرائیل و به بیت العدل حیفا گزارش شده است ارائه گردیده است و مدارک فوق بخوبی نشان میدهد که در رابطه با این سازماندهی عریض و طویل احتیاج بافراد بسیار مهمی در گردانندگی تشکیلات فوق وجود دارد.

ب: مرکز کل فرماندهی بهایی در اسرائیل (بیت‌العدل) به مهندس بزرگ علویان بسیار اعتماد دارد. بطوریکه یکی از اعضای امریکایی آن مرکز از دوستان صمیمی آقای علویان بوده و با یکدیگر مراوده بسیار نزدیک دارند نامبرده بنام بوراکاولین اکنون در اسراییل و همسر ایرانی بهایی بنام فلورطاهری دارد (ص ۷۲ ۷۵ ۷۶  و  ۷۷) بطوریکه در سفر مهندس بزرگ علویان به اسراییل از سوی آقای کاولین از ایشان دعوت بعمل آمده و ایشان هم قبول کرده‌اند (صفحه ۷۷) و همچنین در مسافرتهای عضو امریکایی فوق بایران ایشان در منزل آقای علویان بسر میبرده (ص ۷۷) و همچنین مذاکرات گوناگونی از سوی آقای علویان و بوراکاولین صورت گرفته که به اقرار متهم موضوع پیشرفت فرقه صهیونیستی در سراسر جهان بوده است (ص ۷۲).

ج: متهم در صفحه ۹۳ برگ بازجویی اعتراف کرده است باینکه اطاعت از دستورات بیت العدل حیفا که در مرکز فرماندهی بهاییت است برایش واجب و لازم‌الاجرا است و همچنین با توجه باینکه مرکز فرماندهی بهاییت در ایران مطیع و زیر نظر فرماندهی کل بهاییان جهان در اسراییل است و کلیه اقدامات و فعالیتهای خود را بآن مرکز گزارش میدهد. آقای علویان در برگ بازجویی خود اعتراف و اقرار نمودند که بعد از آزادی از زندان گزارشات مدت بازداشت را به محفل ملی ایران خواهد داد (۸۲)

د: با توجه باصول قانون اساسی مبنی بر عدم جواز تشکیل جلسات فوق و دستجات غیررسمی آقای علویان به‌اضافه دیگر افراد مرکز فرماندهی بهایی تهران اقدام به تشکیل جلسات مختلفی نموده است که بعضی از این جلسات در منزل شخصی متهم برگزار میشده است. مدرک صفحه ۸۳

 ۲- متهم بدلیل بنیه مالی بسیار خوب کمکهای مالی بسیاری بفرقه مزبور نموده است از جمله یک قلم اقرار وی مبنی بر کمک بساختمان بسیار عظیمی که در حیفای اسراییل جهت فرماندهی کل بهاییان جهان در نظر گرفته شده است (دار‌التشریع) مبلغ پانصد‌هزار ریال میباشد. مدارک صفحات ۸۳، ۷۳، ۹۶ و همچنین شرکت متهم در کنفرانس بهایی ساپارو که جزء اهداف نقشه‌های صهیونیستی نه ساله بیت العدل حیفا میباشد و بیشتر بمنظور تقویت فرهنگ ضد اسلامی تشکیل شده است مدرک صفحه ۹۵ ضمناً متهم مبلغ ۴۰۰۰ دلار جهت اهداف نقشه بیت العدل در کنفرانس ساپارو تقبل نموده‌اند مدارک صفحات (۹۱- ۸۹) و کمک مالی ایشان بمنظور ساختن مراکز کفر نظیر مشرق الاذکار تایلند معادل ۳۱ هزار تومان میباشد (صفحه ۸۸)

 ۳- متهم عضو هیئت مدیره شرکت امناء مصادره شده بوده است که این شرکت با دلایل قاطع بواسطه فعالیتهای صهیونیستی و ضد اسلامی و ایجاد مراکز جاسوسی مصادره گردیده است. شرکت امناء بنا بر پرونده آن در دادگاه انقلاب نزدیک دو هزار مرکز فعالیت جاسوسی در سراسر ایران برای محفل ملی ایران و بالتبع برای اسرائیل جنایتکار فراهم آورده بود. (صفحات ۱۰۰ -۸۷ -۸۶)

 ۴- متهم از صاحبان شرکت معظم رانکین میباشد که این شرکت در حال حاضر با وسعت بسیار زیاد پروژه‌های بسیاری را از دولت جمهوری اسلامی ایران در دست دارد که در حال اجرا است (صفحه ۵۳). در انتها با توجه به مفاد پرونده یاد آوری میشود که مهندس علویان از مهره‌های بسیار حساس فرقه صهیونیستی بهایی در ایران از نقطه نظر قدرت مالی میباشد. با توجه باینکه وجود ثروت در دست اینگونه افراد که ماهیت ضد اسلامی و صهیونیستی ایشان آشکار است در جهت ضد منافع جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته میشود از مقام محترم دادگاه تقاضای مصادره اموال و اجراء حکم شرعی در مورد متهم را دارد.

 

دادیار دادسرا

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]