[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

حضرت آقای ماشاءالله رحمانی فرزند حسینعلی دارنده شماره شناسنامه ۱۹۷ طهران ساکن در ملک بومهن [ناخوانا] که دارای مسلک بهائیت هستند از هر جهت چه عرضی و جانی و مالی در تحت حمایت و حفظ حراست اسلام قرار دادم و احدی از مسلمین از تاریخ ذیل تا اعلام دستورات فقها ء عظام شیعه اثنی عشری در باره ایشان و امثالهم که روشن گردد کسی حق تعرض بمال و جان و آبرو ایشان و متعلقین ایشان را ندارد خداوند هدایت و رستگار فرمایند

[ناخوانا] یحیی میرزائی

[مهر رسمی] یحیی میرزائی

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

ضبط سواد [شد]

۱۹ اسفند ۱۳۵۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]