[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم اله الرحمن الرحیم

 از آنجائی که انقلاب اسلامی ما ایجاد محیطی امن و امان که انسان ها بتوانند در کمال آسایش و آرامش زندگی کرده و بطور عادلانه از مواهب طبیعی و معنوی برخوردار باشند لذا هیچکس حق ندارد مزاحمت بیجا برای افراد اجتماع ایجاد نماید مگر و احیاناً اگر شخصی و یا اشخاصی بخواهند تحت هر مسلک و مذهبی از برقراری عدالت اجتماعی جلوگیری نماید رسیدگی باین موضوع در صلاح و اختیار مراجع ذی صلاح و مسؤل است. بنابراین اگر هر کس شکایت نسبت بآقای جواد مظلوم دارد باید به مراجع یاد شده رجوع نماید و مدارک خود را ارائه دهد نه اینکه بی جهت مانع کسب و کار ایشان شود.

[امضا]

[مهر ناخوانا]

۵  اسفند  ۵۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]