[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 (بسمه تعالی)

از ستاد گروه ٢٢ توپخانه [ناخوانا]

به ت ف- نزاجا (مدیریت پرسنلی به کارگزینی افسران)

شماره ۲۶-٠٣-٧٠١/ [ ب ا]

تاریخ ١٣ بهمن ۱۳۵۸

 

موضوع: افسران اخراجی بمسلک بهائی

بازگشت بامریه شماره ۶۶-٠٣-۴۰۳ تاریخ ٣ بهمن ۵۸

سه نفر افسران مشروحه زیر که از تاریخ ١ دی ۵۸ بعلت مسلک بهائی از ارتش جمهوری اسلامی اخراج گردیده بودند این یگان از نحوه خدمت نامبردگان رضایت دارد و در مدت خدمت هیچگونه تبلیغ مرامی ننموده اند استدعا میشود مقرر فرمائید برابر تبصره ٢ امریه فوق در مورد سنوات خدمت بازنشستگی مشارالیها اوامر مقتضی صادر و نتیجه را امر بابلاغ فرمایند%

 

سرپرست گروه ٢٢ توپخانه سرهنگ ستاد رضا رضائی

[امضا]

 ١-سرگرد سمیع اله توکلی

٢- سرگرد منوچهر اصلاح پذیر

٣- ستوان یکم مصطفی خطیبی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]