[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

(بسمه تعالی)

از ستاد گروه ٢٢ توپخانه [ناخوانا]

 

به ستاد ف- نزاجا (مدیریت پرسنلی مد کارگزینی افسران)

شماره ۲۶-٠٣- ٧٠١ /

تاریخ ١٣ بهمن ۱۳۵۸

موضوع: افسران اخراجی بمسلک بهائی

 بازگشت با برگه شماره ۶۶-٠٣-۴۰۳ [تاریخ]: ٣ بهمن ۵۸

 

 

سه نفر افسران مشروحه زیر که از تاریخ ١ دی ۵۸ بعلت مسلک بهائی از ارتش جمهوری اسلامی اخراج گردیده بودند این یگان از نحوه خدمت نامبردگان رضایت دارد و در مدت خدمت هیچگونه تبلیغ مرامی ننموده‌اند استدعا میشود مقرر فرمائید برابر تبصره ٢ امریه فوق در مورد سنوات خدمت بازنشستگان مشارالیها از امر مقتضی صادر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند /

سرپرست گروه ٢٢ توپخانه: سرهنگ ستاد رضا رضائی

[امضا]

 

١-سرگرد سمیع اله توکلی

٢- سرگرد منوچهر اصلاح‌پذیر

٣- ستوانیکم مصطفی خطیبی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]