[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: ندا جا. ا. پرسنل (کارگزینی دریا فران و درجه‌داران) شماره: ۱۴-۳-۷۰۱-۱۵۱۶-۳

به: سرپرست اداره بازنشستگی و بیمه ارتش. ج.ا.ا. (دایره بازنشستگی)

موضوع: ناو استوار یکم سونار داریوش وجدانی فرزند کرامت شماره شناسنامه [حذف شده]  متولد ۱۳۲۴

از تاریخ ۱ شهریور ۶۰ درجه‌دار یاد شده بالا در اجرای لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانیکه متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸ جلسه مورخه ۵ دیماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران با داشتن ۱۶ سال و [۱۱] ماه خدمت بازنشسته می‌گردد که مراتب در ماده ۸ دستور ۱۳۵ نداجا. ا. درج گردیده است بدینوسیله مدارک مشروحه زیر مربوط به نامبرده به همراه فرستاده می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید در اینمورد اقدام نمایند.

۱-تعرفه ن. پ.۱ - ۱ جلد

۲- لوحه بازنشستگی ۲ برگ

۳- ماده دستور بازنشستگی

۴- ماده دستور استخدام ۱ برگ

 

از طرف فرمانده. نداجا. ا. ناخدایکم ستاد فضلی

[امضا]

 

گیرندگان:

تیمسار ریاست ستاد مشترک ا.ج.ا.ا. (اداره دوم [ناخوانا] حفاظت و اطلاعات) بمنظور استحضار.

تیمسار ریاست کانون بازنشستگان ن.م.ا.ج.ا.ا. بمنظور آگهی.

سرپرست کمیسیون ۱۶ نفری بمنظور کار بایسته.

سرپرست مدیریت [ناخوانا] ن.د.ا.ج.ا.ا (امور اداری) بمنظور کار بایسته.

سرپرست منطقه دوم دریائی همتی بدینوسیله یکبرگ لوحه بازنشستگی درجه‌دار یاد شده بالا بپیوست ارسال می‌گردد دستور فرمائید مطالبات نامبرده را برابر مقررات پرداخت ۴ برگ نشانی محل سکونت و کروکی مربوطه ۴ برگ نشانی محل دریافت حقوق بازنشستگی، ۴ برگ فتوکپی شناسنامه، ۴ قطعه عکس پرسنلی، تعرفه ن. پ.ا و گواهی حقوقی با ذکر بدهی یا عدم بدهی، کارت شناسایی مشارالیه به معاونت پرسنل [ناخوانا] کارگزینی دریافران و درجه‌داران ارسال نمایند.

سرپرست معاونت پرسنل نداجا. ا. (آمار، سازمان، دستور، تعرفه، ترفیعات، گذرنامه، کامپیوتر، آموزش درجه‌داران، آموزش حین خدمت، قضائی، وام مسکن، خدمات) بمنظور کار بایسته.

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در بالای صفحه]

۲۹ شهریور ۱۳۶۰

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]