[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ: [ناخوانا]

شماره: ٨٠٧ -ع

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

مقام معاونت اداری و مالی

بطوریکه مسبوقند بر اساس دستورالعمل شماره ۷۵۶۰ - ١٠ دی ١٣۵٩ مقام وزارت مقرر گردیده در واحدهای تابعه وزارت بهداری از تاریخ ١ بهمن ١٣۵٩ بخدمت افرادیکه معتقد به فرقه ضاله بهائیت میباشند خاتمه داده شود و دربند آخر دستورالعمل محاسب سنوات خدمتی آنان را موکول بنظریه آتی وزارتخانه متبوع نموده و در این رابطه سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها بعلت شکوائیه‌های متعدد اینگونه افراد کراراً در مورد نحوه بازخرید سنوات خدمت و باز پرداخت کسور بازنشستگی افراد مذکور از این اداره کل استعلام نظر می‌نمایند مراتب بانضمام نامه شماره ١۴٨٠۶ / ١ - [تاریخ:] ١٢ آبان ١٣۶٠ سازمان منطقه‌ای بهداری استان سمنان و فتوکپی استفتائی شماره ۵٣٠١ک [تاریخ:] ١۵ مهر ١٣۶٠ شرکت سهامی بیمه ایران از دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی متضمن نظریه مبنی بر اینکه هیچگونه وجهی باین قبیل افراد قابل پرداخت نیست جهت استحضار و کسب دستور مقتضی بعرض میرسد تا با توجه به نظریه مذکور چنانچه موافقت دارند مراتب بکلیه سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها و واحدهای ذیربط اعلام و یا بهر نحو مقرر میدارند اقدام شود. ضمناً تعداد زیادی از این افراد بدادگاههای دادگستری شکایت نموده‌اند و منتظر صدور رأی دادگاه هستیم.

هاشم عسکری

با تقدیم احترام مدیر کل کارگزینی

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

٢٠ آبان ١٣۶٠

شماره: ٢۴٨۵٧

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ] [ناخوانا]

 

[یادداشتهای دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

آقای عسکری [ناخوانا] صادر از امام است فوراً حل شود

 مؤمنان

 ٢٨ / ٨

فوری

 اداره [ناخوانا] بهمین نحو که فرمود‌ه‌اند ابلاغ شود

 

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]