[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تلفنگرام ۲۰۳۲۶/ [ک] [تاریخ:] ۸ مهر ۱۳۵۹

آقای رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل

پیرو تلفنگرام ۱۸۲۳۵ [تاریخ:] ۲۵ شهریور ۱۳۵۹ توضیحاً باطلاع میرساند فقط کسانی آماده به خدمت شوند که مشمول موارد ذیل میگردد

۱ – اشخاصی که همکار ساواک منحله و دارای شماره رمز بوده و مجازات آنها در حد اخراج باشد

۲ – کسانی که بر علیه جمهوری اسلامی توطئه و سمپاشی نموده و مشغول به کارشکنی میباشند و مدارس را به تحصن و تعطیل می‌کشانند خواهشمند است دستور فرمائید سیاهه افراد بشرح فوق را که در آن حوزه و مناطق تابعه وجود دارند جهت بررسی به این اداره کل ارسال نمایند. ضمناً نسبت به لغو احکام آماده به خدمت بقیه افرادی که مشمول موارد فوق نمیباشند اقدام و ضمن اخذ تعهدی نسبت به اشتغال آنان اقدام مقتضی معمول دارند.

مدیرکل خادمیان

کلیه اموزشگاهها

رونوشت جهت اطلاع و اقدام به مناطق بابلسر و بندپی ارسال میگردد. د ۱۰/

رئیس اداره آموزش و پرورش [ناخوانا] [حسن] اکبری مرزناک

[امضا]

 

[ناخوانا]

 [یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۲۹۰۹

۹ مهر ۵۹

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]