[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۸ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۸۴

 

نامههای وارده از آباده

در چند هفته قبل نامههای متحدالشکل با یک خط و انشاء و امضاهای گوناگون از طرف عدهای بدفتر روزنامه رسیده و طبق قانون مطبوعات تقاضای درج آنها را کردهاند اینعده خود را بهائی معرفی کرده و مطالب نامه ارسالی مندرج در شماره ۱۷۵ این روزنامه را تکذیب کردهاند چون اطلاع یافتهایم که این نامههای متحدالشکل بدستور محفل روحانی بهائی ایران و از تهران بآباده ارسال شده است از اینجهت از کسانی که اسامی آنها در زیر نوشته میشود و همچنین نویسندگان نامههائی که قبلا بدفتر روزنامه فرستادهاند تقاضا میکنیم نامههای خود را تجدید کرده و امضاهای خود را بگواهی کلانتری یا دادگستری محل رسانیده برای درج ارسال دارند در اینصورت عین نامههای آنها طبق قانون مطبوعات درج خواهد شد

۱- احمد سیادت وسیله اصفهان بیمارستان خورشید ارسالی از آباده

۲- صمد ایزدی ارسالی از آباده بدون نشانی

۳- عنایت رنجبر همتآبادی ارسالی از آباده

۴- محمدابراهیم یزدانی وسیله دبستان اصفهان خورشید دهقانی

۵- هدایتاله دهقان وسیله اصفهان خورشید دهقانی

۶- امیر دهقانی وسیله خورشید دهقانی اصفهان

این نامهها بخط یکنفر بوده بعضی از آنها از اصفهان و بعضی از آباده بتهران فرستاده شده است

ستاره اسلام – تلاشهای مذبوحانه چند بهائی که جاسوس خارجی بوده و با پول این سازمان خارجی مشغول جاسوسی و فعالیتهای تخریبی هستند با ارسال این نامهها کاملاً آشکار است و یقیناً آقایان که توجه کرده و از اعمال زشت گذشته خود نادم شدهاند از این نامهها بیاطلاع هستند و در ضمن نامهای زیادی بدفتر روزنامه رسیده است و نوشتهاند تکذیب نامههائیکه بدفتر روزنامه رسیده و یا بجراید دیگر فرستادهاند ساخته و پرداخته محفل بهائیان است و حتی یکنفر از صاحبان امضا شناخته نمیشود حال اگر واقعاً افرادی پیدا میشوند که بمسلک بهائی عقیده دارند اعترافاتی بنویسند و بامضاء ژاندارمری محل برسانند ما هم بدون نظر درج مینمائیم

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]