[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کرسنت اینترنشنال

[تاریخ:] دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴۲۲ شعبان ۱۴۰۵

[شماره:] شماره ۱۷۲۴

[صفحه:] صفحه ۷

 

سرانجام شيخالازهر نیز فرقه ضاله بهائی را تکفیر کرد

نشریه کرسنت اینترنشنال در شماره ۱۵ آوریل ۸ و ۱ خود، در مورد تکفیر فرقه ضاله بهائی توسط رئیس دانشگاه الازهر مینویسد: این واقعیت که بهائیها و بهائیگری ابزار صهیونیسم بینالملل برای تخریب اسلام است نهایتاً مورد تائید دانشگاه الازهر، یعنی مقر کهن تعلیمات اسلامی قاهره قرار گرفته است. فتوایی که از طرف جادالحق شیخ اعظم الازهر در ۱۴ مارس صادر شده است بهائیها را یک گروه سیاسی ساخته دست صهیونیسم میخواند که در تعدادی از ممالک عرب و مسلمان فعالیت دارند. اصول اعتقاد بهائی بر طبق فتوای شیخ جارالحق خلاف اسلام است. او میگوید: این اعتقادی است که توسط اسلام رد شده است. این مذهب نه یهودی و نه مسیحی است.

بر طبق فتوای الازهر بهائیها مرتدین خطرناکی هستند که به این دلیل از اسلام مشتق شدهاند که تعلیم اسلام را با اصول قرض گرفته شده از یهودیت و مسیحیت میآمیزند. بهاییها محمد بن عبدالله (ص) را نبی آخر نمیدانند این فتوا به دنبال بازداشت ۳۶ بهائی در فوریه که بازرس کل آنها را متهم به نشر عقاید مغایر با مذهب آسمانی که مبنای دولت مصر است صادر شد. تمام متهمین به مدت کوتاهی بازداشت شدند. بهائیها از یک تاریخ مستند عملکرد به عنوان ستون پنجم صهیونیسم در جهان اسلام برخوردارند. مقر این فرقه اسلامی کاذب در شهر بندری حیفا در اسرائیل واقع است و این محلی است که بنیانگذار این فرقه یعنی باب که یک جاسوس روسیه بود و در تبریز به دار آویخته شد (۱۸۴۸) ظاهراً دفن شده است. بهائیها مانند نقشی که توسط قادیانیها در پاکستان بازی شد از طرف اسرائیل برای کارهای جاسوسی در تعدادی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفتهاند. آنها در طول حکومت شاه مخلوع ایران به عنوان رابط با کشور صهیونیستی عمل میکردند و نقش مهمی را در استثمار منابع کشور ایفا میکردند.

آنها مانند همتاهای قادیانی خود تعدادی از شغلها و پستهای اساسی را اشغال کرده بودند و خدمات بانکی را تحت سلطه خود درآورده بودند. شاه برای پستهای بالای ساواک فقط به بهائیها اعتماد داشت. این سازمان شبکه جاسوسی - امنیتی تعلیم دیده از طرف آمریکا اسرائیل بود که مسئول مرگ و شکنجه هزاران ایرانی مسلمان بود. هرچند سازمان بهائیها در مصر از ۱۹۶۰ ممنوع شده است اعضای آن مداخله کمی از طرف دولت را شاهد بودهاند. بسیاری از بهائیهائی که به همراه شاه از ایران در ۱۹۷۹ گریختند اقامت در مصر را انتخاب کردند آنها تحت حمایت انورسادات از طرز رفتار مخصوص با خود برخوردار بودند و بعد از اقامت در مصر در یک وضع غیر متناسب با تعداد خود از نفوذ فراوان برخوردار شدند. بازداشتهای اخیر به همراه فتوای الازهر منعکس کننده موفقیت فعالان اسلامی در مصر است که نقش شیطانی بهائیها را در خطبه مساجد و اوراق اطلاعاتی برای مردم افشا کردهاند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]