[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ: ۲۰۵۷/ س ۵۳۵ م؛ به تاریخ: ۶/۴/۱۳۲۳؛ مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۵۱۵ – ۲۰/۳/۳۲۳ راجع به شکایت بهائی‌ها از سوء رفتار اهالی شهرضا و آباده نسبت به آنها مستدعی است مقرّر فرمایند تعیین نمایند کمیسیون منظور از چه اشخاصی بایستی تشکیل شود. ضمناً توجّه عالی را به معروضهٴ شمارۀ ۱۹۸۹/۱۷۳۳۳ – ۲۳/۳/۳۲۳ معطوف می‌دارد.

وزیر کشور، [ از طرف، امضاء: سروری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای دبیران، سوابق را ضمیمه نمایید. نامه هم قرار بود در پاسخ شمارۀ ۱۹۸۹ به کلیّهٴ وزارت‌خانه‌ها بنویسم، پیش‌نویس آن را پیوست نمایید. [امضاء]، ۸/۴/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه، ۱۰/۴/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] آقای دبیران، به عرض رسید. فرمودند: به نظر خود وزارت کشور واگذار می‌شود که اشخاصی را که برای این منظور شایسته می‌دانند، انتخاب و کمیسیون را تشکیل دهند. ۱۲/۴/۲۳، [امضاء].

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]