[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره ----

تاریخ: ۱۳ تیر ۳۵

شماره: ۳/۲۹۴۲۳

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت فرهنگ

 

دانشگاه تهران

 

عطف به نامه شماره ۲ /۱۰۷۰۱ – ۳۱ خرداد ۳۵ موضوع لغو تعهد دبیری آقای هوشیدر مطلق اشعار می‌دارد بنظر این اداره در بدو قبول دانشجو به دانشسرای عالی باید در مذهب و یا موجباتی که با احراز آنها استخدام دانشجویان به اشکال برخورد خواهد کرد تحقیق کامل به عمل آید تا بعداً اشکالی پیش نیاید و در مورد نامبرده چون فعلاً متوجه جریان امر شده‌اند مشارالیه نیز حاضر به انجام خدمت دبیری بوده منتها استخدام وی با مقررات استخدامی صحیح نخواهد بود و در واقع نقض تعهد از طرف نامبرده به عمل نمیاید. از اینجهت نباید کمک‌هزینه تحصیلی از وی مطالبه شود

 

رئیس اداره کل کارگزینی

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دفتر دبیرخانه دانشگاه

شماره ۴ / ۱۳۲۴۴

تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۳۵

 

[مهر:] ثبت دفتر بازرسی شد

[یادداشت دست‌نویس پائین صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]