[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

نیروی زمینی

تلفن

شماره ۱۱۶-۳- ۷۰۱

تاریخ: ٢٩   بهمن ۵۸

پیوست

از: مرکز آموزش ۵ کرمان د

به: استوار دوم سید کمال یزدان پناه

موضوع.

 

گواهی میشود

آقای سید کمال یزدان پناه در مدتیکه در خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است با کمال صداقت و صمیمیت و صحت عمل بانجام وظائف محوله مشغول بوده و بعلت داشتن دین بهایی از خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردیده است./

بجای ف مرا ۵ کرمان سرهنگ پناهی

[امضا]

[مهر رسمی]

رئیس ستاد مرا ۵ کرمان سرهنگ ۲ مختاری

[امضا]

گواهی میشود:

آقای سید کمال یزدانپناه استوار دوم ارتش جمهوری اسلامی تا تاریخ ٢٩   بهمن ۵۸ در شعبه قضائی مرکز آموزش ۵ کرمان سابقه محکومیت کیفری ندارد%

رئیس شعبه قضائی مرکز آموزش ۵ کرمان سرگرد احمدی

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

موارد فوق مورد تائید میباشد سرهنگ فریدونی

[امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]