[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شمارۀ: ۱۴؛ [تاریخ:] ۲۷/۵/۲۲؛ رونوشت گزارش

 

ریاست دایرهٴ سرکلانتری

محترماً با برگشت مرجوعهٴ شمارۀ ۱۵۳ – ۲۳/۵/۲۲ زیر گزارش ۵۱ – ۲۱/۵/۲۲ شهربانی نجف‌آباد و ضمایم آن به عرض می‌رساند: به فرموده، عصر روز۲۳ ماه جاری فدوی به نجف‌آباد عزیمت و در اطراف مخالفت انجمن اسلامی به دسته بهائی‌ها بازجویی به عمل آمده، برابر اطّلاع حاصله از طرف مبلّغین بهائی‌ها دستور صادر شده بهائی‌های نجف‌آباد در دهات و قرای اطراف شروع به تبلیغ دین بهاء نمایند و جمعیّت انجمن اسلامی نیز مذاکره نموده‌اند ساکنین دهات را از قضیّه مطّلع سازند که ترتیب اثر به تبلیغ آنها ندهند. ضمناً شب ۲۴/۵/۲۲ به مناسبت شب عید مولود حضرت حجّت (ع)، کلیّهٴ بازار نجف‌آباد از طرف مسلمانان چراغان و مجلس جشن تشکیل داده و با حضور آقای بخشدار و دو تن افسر ژاندارم به مجالس جشن رفته، هیچ‌گونه اتّفاق مهمّی رخ نداده و در تمام مدّت مأمورین انتظامی در محلّ مشغول انجام وظیفه بوده، عصر روز ۲۶/۵/۲۲ رسدبان ۱ نیرو، رییس شهربانی نجف آباد، به نجف ‌آباد آمده و این بنده نیز به اصفهان مراجعت نموده‌ام.

کلانتر ۴ و مرکز رسدبان ۱ کشورپاس، مهر و امضاء

رونوشت مطابق با اصل است، [امضاء]، [ مهر: ناخوانا ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]