[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه متحّدین

تاریخ: ٢٨ تیر ۱۳۶۱

شماره : ١٠٢٠

 

بسمه تعالی

خانم فرح باغی [ناخوانا]

بر اساس گزارش و تقاضای شورای پذیرش، بدینوسیله باطلاع میرساند پیرو بند ١ازماده ١١بخش نامه شمارۀ ١١٣٣١ / ١ مورخ ٧ مهر ۶۰ وزارت فرهنگ و آموزش عالی به علت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت این دانشگاه از ثبت نام شما معذور است و در صورتی از شما ثبت نام بعمل می آید که در حضور یکنفر روحانی مورد اعتماد دانشگاه عدم وابستگی خود را نسبت به این فرقه اعلام نموده و هم چنین آن را در جراید کثیرالانتشار کشور درج نمائید.

خواهشمند است جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام خود در روز ۵ مرداد ۶۱ازساعت ٨الی ١٢ به دفتر جهاد دانشگاهی واقع در دانشگاه الزهراء مراجعه نمائید.

شورای مدیریت جهاد دانشگاهی

دانشگاه الزهراء

دانشگاه متحدین

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]