[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه متحدین

تاریخ ----- ماه ----- ۱۳۶

شماره-----

 

بسمه تعالی

 

بر اساس گزارش و تقاضای شورای پذیرش، بدینوسیله به اطلاع میرساند پیرو بند ١ از ماده ١١ بخشنامه شماره ١١٣٣١/١ مورخ ٧ مهر ۶۰ وزارت فرهنگ و آموزش عالی به علت وابستگی به فرقه ضاله بهائیت این دانشگاه از ثبت‌ نام شما معذور است و در صورتی از شما ثبت‌نام به عمل می‌آید که در حضور یک نفر روحانی مورد اعتماد دانشگاه عدم وابستگی خود را نسبت به این فرقه اعلام نموده و هم‌چنین آن را در جراید کثیرالانتشار کشور درج نمائید.

خواهشمند است جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبت‌ نام خود در روز ۵ مرداد ۶۱ از ساعت ٨ الی ١٢ به دفتر جهاد دانشگاهی واقع در دانشگاه الزهراء مراجعه نمائید.

 

شورای مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء

[امضا روی مهر رسمی]

دانشگاه متحدین

 

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]