[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

دادنامه

شعبه: -----

دادگاه عمومی: -----

 

تاریخ: -----

 

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ٣۵٠ / ٨۵ ح

دادنامه: ۵٧٠/ ٨۵

مرجع رسیدگی کننده:  شعبه اول فلارد

خواهان: پیمان بهامین ساکن [حذف شده]، جلیل بهامین بهارستان [حذف شده]، عادل بهامین اصفهان بهارستان [حذف شده]، احسان بهامین اصفهان [حذف شده]

خوانده: ضیاء ارمکان ساکن گرداب

خواسته: اثبات مالکیت

به تاریخ ٢ اسفند ١٣٨۵ در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی فلارد بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده امر تحت نظر است پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

(رأی دادگاه)

در خصوص دعوای آقایان پیمان، احسان، جلیل، عادل شهرتین همگی بهامین بطرفیت آقای ضیاء ارمکان بخواسته اثبات مالکیت بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که خواهان‌‌ها از فرقه بهائیت می‌باشند و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی اهلیت قانونی (استیفاء) تابعین فرقه مذکور به رسمیت شناخته نشده است لذا مستنداً به اصول ١۴، ١٣، ١٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ٩۵٨ قانون مدنی و ماده ٢ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نام‌بردگان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان چهار محال و بختیاری می‌باشد.

 

رئیس دادگاه عمومی فلارد/ خلیلی مقدم

[امضاء روی مهر رسمی]

رونوشت برابر با اصل و برگ ابرازی است

٣٠ فروردین ١٣٨۶

۶٩ [ناخوانا]

علمداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]