[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی استان خراسان

 

بسمه تعالی

 

شماره ۱۰۹

تاریخ ۲۴ دی ۶۰

پیوست -----

 

آقای مسعود خلوصی

نظر باینکه به فرقه ضاله بهائیت منتسب می‌باشید طبق بند یک ماده یازده ضوابط پذیرش دانشجو، نمیتوان از شما ثبت‌نام بعمل آورد. –

شورای پذیرش دانشگاه

۷۰۵۶ – ۲۴ دی ۶۰

رونوشت برای دانشکده پزشکی ارسال می‌شود.

رئیس دانشگاه و دبیر شورای مدیریت جهاد

دانشگاهی دانشگاه مشهد

دکتر محمدمهدی اعتمادی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

۴ /۱۳۲

۳۱ فروردین ۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]