[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

تاریخ:-----

مطابق:     -----

نمره: -----

ضمیمه: -----

(ضمیمه شماره ٣)

وزارت راه

۹۶۹۲۰- [تاریخ:] ٢٢ شهریور ۴۰

ناحیه راه‌آهن طهران

موضوع راجع بآقای رضوانی (۲۳۸۵۲)

چون آقای عبدالحسین رضوانی در تعرفه خدمتی که در سال ۱۳۳۵ به‌منظور استفاده از مقررات آئین‌نامه استخدامی جدید راه‌آهن تنظیم نموده مذهب خود را بهائی نوشته لذا اداره بازنشستگی کل کشور از تائید حکم حداکثر پایه اداری او خودداری کرده است.

 

از طرف رئیس اداره کارگزینی شادروز

۴۲۲۴۷-١- [تاریخ:] ٢٩ شهریور ۴۰

رونوشت بخش بهره‌برداری ناحیه ارسال که مفاد نامه را به مشارالیه ابلاغ نمائید.

رئیس ناحیه راه‌آهن طهران سعادت

١٣٢١ [تاریخ:]٣٠ شهریور ۴۰

رونوشت به امور مالی ایستگاه ابلاغ می‌شود.

بهره‌برداری ناحیه طهران

٣٠ شهریور ۴۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]