[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به-----

از-----

موضوع-----

[آرم]

وزارت کشور

سازمان ثبت‌احوال

اداره-----

تاریخ-----

شماره-----

پیوست.-----

چون آقای صدراله گلشن اظهار میدارد که بهائی است و دین بهائیت جزو اقلیت‌های مذهبی نیست از دادن شناسنامه به فرزند نامبرده طبق قانون ثبت‌ احوال معذورم

[ناخوانا] رضا نیا

[امضا]

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

تاریخ مراجعه ۱۵  آبان  ۵۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]