[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

 

تاریخ: ۲۶ اسفند ١٣۸۵

شماره: ۱۳۴۰۳ /۸۵۰ /۴۰۱ /م/س و ب

پیوست:

[آرم]

دانشگاه پیام نور

حراست مرکزی

(حراست استان سیستان و بلوچستان)

]مهر [محرمانه

 

ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۷۸۷۰ /ح/۱۲/م مسئول محترم دفتر مرکزی حراست دانشگاه در خصوص عدم ثبت نام از دانشجویان بهایی و با عنایت به شروع ثبت نام فراگیران در روزهای آتی خواهشمند است دستور فرمائید تا از ثبت نام افراد بهائی در دوره های فراگیر جلوگیری بعمل آمده و لیست افراد متقاضی ثبت نام را جهت بهره برداری به این اداره ارسال نمایند.

 

]امضا روی مهر رسمی]

دفتر مرکزی حراست دانشگاه پیام نور

مسئول حراست دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

اداره حراست سیستان و بلوچستان

 

رونوشت:

 

ریاست محترم مرکز / واحد زابل جهت اطلاع و اقدام

رابط محترم حراست مرکز/ واحد زابل جهت اطلاع و اقدام

 [یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

جناب آقای میر جهت اطلاع

]امضا [

١٢ فروردین ١٣۸۶

[در حاشیه صفحه]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ] دبیر خانه مرکز آموزشی پیام نور زاهدان

شماره ۳/۲

تاریخ: ۲۰ فروردین ١٣۸۶

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

اصل مدیر محترم آموزش

]کپی ناخوانا[

]امضا [

١٩ فروردین ١٣۸۶

٩٩٨/م

١٨ فروردین ١٣۸۶

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]