[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در جواب بشماره-----.و

موضوع-----اشاره فرمائید

ضمیمه-----.

نیروی هوائی

ستاد فرماندهی تیروی هوائی (پرسنلی)

تاریخ ٣٢ آذر ۴۰

٣٣٧٠٨/ن

محرمانه

 

بمعاونت رئیس ستاد فرماندهی نیرو (عملیات)

درباره استوار فنی پرویز ایزدی شماره تخصصی [حذف شده]  پیرو ۲۶۷۶۲/ن [تاریخ:] ۲۵ مهر۴۰و بازگشت ۴۰۸۸/-٣-[تاریخ:]  ١٣ مهر۴۰

١-طبق نامه دانشکده افسری چون درجه‌دار نامبرده در مدارکی که ارائه نموده دیانت خود را بهائی ذکر نموده است لذا از استخدام وی در دانشکده مذکور خودداری گردیده است.

٢-دستور فرمائید مشارالیه کماکان در آنقسمت ادامه دهد و تاریخ حضور ویرا اعلام دارند./س

معاون رئیس ستاد فرماندهی نیروی هوائی (پرسنلی) سرتیپ مرتضی سهیلی

گیرنده

قرارگاه ستاد فرماندهی نیرو پیرو شماره ۴۰۸۸/-٣ [تاریخ:] ١٣ مهر۴۰جهت اطلاع و اقدام

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]