[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت فرهنگ، ادارۀ استخدام جدیدی‌ها؛ [شمارۀ:] ۹/۵۹۳۱۲؛ [تاریخ:] ۱۲ بهمن ۳۰

 

ادارۀ تعلیمات متوسّطه

تعقیب رونوشت نامهٴ شمارۀ ۹/۵۶۵۸۲ – ۵  بهمن ۳۰ عین پیشنهاد و مدارک استخدامی آقای منوچهر صمدانی به ضمیمه اعاده و با توجّه به مندرجات ستون ۳ درخواست کار از استخدام ایشان معذور است.

کارگزینی وزارت فرهنگ، [امضاء]، [امضاء]

 [حاشیه:] پیشنهاد ایشان با ...[۱] مسلمان شوید، واصل و به جریان گذاشته شد. سپس در ۸ بهمن ۳۰ خود صمدانی به اتّفاق آقای مفتخر به این اداره مراجعه و چون در بعضی از اوراق مذهب قید شده بود، مذهب قبلی را قلم زده و بهائی نوشته و امضاء نمودند. ۸ بهمن ۳۰.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- یک کلمه ناخوانا.