[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

ادارۀ استخدام جدیدی‌ها

 

[تاریخ:] ۱۲ بهمن ۱۳۳۰

 [شماره:] ۹ / ۵۹۳۱۲

 

ادارۀ تعلیمات متوسّطه

تعقیب رونوشت نامهٴ شمارۀ ۹ / ۵۶۵۸۲ – ۵  بهمن ۱۳۳۰ عین پیشنهاد و مدارک استخدامی آقای منوچهر صمدانی به ضمیمه اعاده و با توجّه به مندرجات ستون ۳ درخواست کار از استخدام ایشان معذور است.

کارگزینی وزارت فرهنگ، [امضاء] [امضاء]

 

 [حاشیه:] به پیش [ناخوانا] و عودت شود

پیشنهاد ایشان به [تغییر کلمه] مسلمان شیعه، واصل و به جریان گذاشته شد. سپس در ۸ بهمن ۱۳۳۰ خود صمدانی به اتّفاق آقای مفتخر به این اداره مراجعه و چون در بعضی از اوراق مذهب قید شده بود، مذهب قبلی را قلم زده و بهائی نوشته و امضاء نمودند. ۸ بهمن ۱۳۳۰.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]