[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ [شمارۀ:] ۲۸۱۸۱/ ج۱؛ [تاریخ: ۳آبان ۱۳۳۱ ]؛ فوری است

 

وزارت کشور

محترماً پیرو شمارۀ ۲۷۱۵۵/ ج۱ – ۲۸مهر ۱۳۳۱ معروض می‌دارد: گزارش هنگ ژاندارمری کرمان حاکی است که اهالی رفسنجان روی اختلافات محلّی و تشکیل انجمن‌های روستایی و غیره در نظر دارند که از موقعیّت ایّام سوگواری استفاده نموده و آقای انصاری واعظ را که از مرکز جهت موعظه به رفسنجان رفته است، به نام تهیّهٴ مقدّمات ایجاد بلوا و آشوب متّهم سازند. روی این اصل تقاضا نموده واعظ مزبور به مرکز احضار گردد. این موضوع در کمیسیون امنیّت هم مطرح و تأیید شده است. متمنّی است قدغن فرمایید از طریق مقامات مربوطه نسبت به احضار آقای انصاری به مرکز اقدام مقتضی معمول گردد تا از بروز هرگونه اغتشاش و بی‌نظمی جلوگیری به عمل آید.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ علوی مقدّم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] فوری است، پس از ( ثبت؟ ) سابقه به ادارۀ انتظامات ارسال شود. ۳آبان .

[حاشیهٴ ۲:] ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۳۰۷، تاریخ: ۵آبان ۱۳۳۱ ].

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]