[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از: ٢ت ی ٢ر- ١

[ناخوانا] گ ر-ق

شماره: ١٨/ ٠۵/ ۷۰۵

تاریخ: ۶ اسفند [؟]٧

 

موضوع: ترفیع ستواندوم بابک [ناخوانا] باعینی فرزند رضا ٢ شهریور ٧٣ برابر ماده دستور شماره ۱۴۱۹ و امریه شماره  ١٩-٠١-٧٠١ -  ٢٨ بهمن ۷۴ ل ٨٨ مراتب ترفیع نظامی یاد شده بالا بعلت پیرو فرقه بهائیت در دستور ١٣٩٠ کان لم یکن فرض و سرباز شناخته میشود دستور فرمائید همانند سایر سربازان یگان از وی بهره خدمتی بعمل آورده و به مشارالیه ابلاغ گردد خدمت دوره ضرورت خود را بایستی با درجه سربازی به پایان و از دادن درجه قویاً خودداری نماید%%%%

ف ت ی ٢ سرهنگ زره- سید علی پیروزی

 از طرف سرهنگ ٢ ستاد [ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی]

گیرندگان: رکن ٢ [ناخوانا]– حاوایه بازرسی- ع [ناخوانا]

یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]