[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] سحر

[تاریخ:] شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۳۶ مطابق ۹ ذيقعده ۱۳۷۶ - ۸ ژوئن ۱۹۵۷

[شماره:]  ۸۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سلیمان انوشیروانی

 

تخلیه حظیرة‌القدس

 در هفته گذشته تمام دوایر مربوط بفرمانداری نظامی سابق و سازمان امنیت از حظيرة‌القدس خارج و ساختمان مزبور بکلی تخلیه شده است.

فعلاً دو نفر سرباز از ساختمان مزبور محافظت می‌نمایند و یک نفر باغبان هر روز یکی دو بار برای سرکشی بباغچه‌های ساختمان حق ورود بساختمان دارد.

تاکنون برای تحویل ساختمان حظيرة‌القدس بمحافل بهائی اقدامی بعمل نیامده است و با احتمال قریب بیقین این اقدام قریبا صورت میگیرد و بفرض اينكه برای مدتی اجرای تشریفات مذهبی بهائیها در این محل ممنوع باشد بهر صورت دولت ساختمان مزبور را مسترد خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]