خشونت و خونریزی در قریه هرمزک یزد در سال ١٣٣٤ منجر به قتل هفت بهائی شدد. در دو ردیف اول این عکس، بیوه ها و فرزندان کشته‌شدگان دیده می‌شوند. درردیف پشت آنان، دوستان و اقوام‌اند که برای ملاقات آمده‌اند. شش خانم و فرزندانشان غایب‌اند