[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]         

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] ٢١ مرداد ۱۳۲۶

 

 

مقام منیع جناب [ناخوانا] آقای نخست‌وزیر

چون اخیراً سرقتی از منزل آقای نظری شده مأمورین ژاندارمری به محل رفته متهمین را تعقیب و بیرامعلی متهم در تحت نظر ژاندارمری با مرض باد سرخ فوت نموده و به گواهی طبیب قانونی دفن شده نظر به اختلاف انتخاباتی و مدنی و حقوقی که بین آقایان نظری و سید نصرالله بنی‌صدر موجود بوده و اختلاف‌نظری که بین جناب آقای ابراهیم‌خان قراگزلو و برادرزادهاش بانو مری لیلی قراگزلو بوده و در محکمه حقوقی نسبت بیک کرور تومان دعوی داشتند و آقای نظری هم پیشکار آقای ابراهیم‌خان قراگزلو و مدافع دعوی بانو مری لیلی بوده و بانو مری لیلی محکوم شده در چند ده شرکت ملکی دارند و بانوی مزبور هم کینه مخصوصی بنظری داشت در اینموقع سید نصرالله بنی‌صدر قضیه فوت بیرامعلی را پیراهن عثمان کرده و بطوریکه شنیدهایم و شهرت دارد کلفت خانه نظری را که حدیقه نام داشته بردهاند رانهای او را سیر و باروت خمیر نموده بسته و زخم نمودند و انتشار دادند که بدن او را نظریها داغ گذاشته و زخم شده و شهرت دادهاند که در ملاء عام و بین دهاتیها در روز بیست و یکم ماه رمضان که روز قتل بوده زن مزبور را لخت و عریان در کوچههای ده گردانیدهاند و علناً در کوچه بیعفت کردهاند و همانطور بیرامعلی را هم در روز بیست و یکم ماه رمضان با فجیع‌ترین وضعی به قتل رسانیدهاند.

و بانو مری لیلی را که یکی از مالکین معظم و متمول پولدار همدان است برای خرج کردن پول آلت دست نموده بنام اینکه بیرام علی متوفی رعیت او است مادر بیرام علی و حدیقه را به تهران فرستاده که در مقامات عالی اشتباهاتی نماید و از یک‌طرف عدهای از اهالی عوام را تحریک نموده و گفته است نظریها مذهب بهائی دارند مال و جان آنها حلال است مردم را فریفته و وادار کرده رفتهاند سر منبر احساسات مذهبی مردم را تحریک و اهالی را مستعد کرده که نظریها را ببینند بکشند و اموالشان را غارت کنند و نظریها دیدند کسی نیست بداد آنها برسد و بیجهت جان و مالشان به خطر می‌افتد ناگزیر از ترس جان خود دو نفرش به‌طرف تهران رفته که مراد نظری و اسمعیلی نظری بودهاند ولی غلامعلی نظری و میرزاعلی نظری مفقودالاثر و خانواده آنها به‌کلی متواری و امنیت مالی و جانی ندارند.

با فوت بیرامعلی و ارائه دادن جراحات مصنوعی حدیقه نام دلیل و مدرک عقیده شوم خود نموده که احساسات مأمورین و اهالی را تحریک و مرعوب نمایند و بانو مری لیلی در مراجعت از تهران انتشار داده که من رفتم بوسیله نامزد خودم پسر کنسول سابق سویس جناب آقای قوامالسلطنه را دیدم و جناب آقای پیرنیا دستور خاصی دادند که انتقام من را از نظریها بکشند تا خبر مرگ آنها در اروپا بگوش عمویم ابراهیم خان قراگزلو برسد گفته است من حاضرم صد هزار تومان خرج کنم تا آنها را نابود نمایم و دیگر بهتر از این فرصتی بدست نمیآید گرچه پس از داشتن تأمین نظریها مدافعات خود را خواهند کرد ولی اینجانبان که خانواده بیپرستار آنها هستیم عرض میکنیم. اولاً تمام همدانیها میدانند اجداد نظری که میرزا خان سرتیپ و علی‌اکبر خان سلطان و نجفعلی خان پدر آنها نظرعلیخان در مسلمانی معروف و مشهور و مساجدی که درست کرده معین است

گذشته از آن خود مرادخان نظری و اخوانش همه ساله بوسیله همین بنیصدر و سایر علماء مبالغ کلی توسط بانکها و غیره برای جشن نیمه شعبان بطلاب و بفقراء و زوار و ترویج دین اسلام داده و چندین هزار تومان سالیانه برای خمس و زکوة و غیره میدهد مساجد جدیدی در قریه یکن آباد و غیره در سال گذشته ساختهاند و حمام‌های دهات را تعمیر کرده و مدرسههای جدیدی تأسیس نمودهاند و چند هزار تومان برای پیشرفت معارف به اداره معارف دادهاند و روضه‌خوانی سالیانه در شبهای جمعه دارند و در ماههای محرم و صفر و ماه رمضان روضه‌خوانی و سفره و احسانات دارند که کسی نمیتواند منکر او باشد و همیشه ایام عید در قم بوده و چقدر پولها بطلاب قم داده است و نظریها مردمان رنجبر و زحمتکش و کار و کسبشان فلاحت و تأسیس قنوات و کمک بفقراء و ضعفاء منجمله اخیراً کمک به حریق‌زدگان اردبیل و غیره نمودهاند که مردانگی و نوعپرستی و امور فلاحتی آنها مشهور است و کسی که خود را مجتهد یا پیش‌نماز معرفی کند ملاحظه فرمائید چطور برای پیشرفت مقاصد شوم خود با چه تشبثات و با چه نقشههای ننگین برای یکعده مسلمان واقعی طرح میکنند و با چه نیرنگ و حقهبازی زنانه و مردانه به بیخانمانی و نابودی مردم ایستادهاند و با چه نیرنگ و حقه‌بازی زنانه و مردانه به بیخانمانی و نابودی مردم ایستادهاند و چطور بیوجدان هستند که یک خانواده مسلمان واقعی را منتسب بلامذهبی و بهائیت نموده که در جامعه منفور نماید و چطور با مواد مصنوعی (سیر و باروت) بدن زخم را زن نموده و بگویند داغ گذاردهاند ای اولیای محترم امور ای علماء اعلام شرافتمند ای خانوادههای شریف و نجیب آیا معقول است که کسی یک عمر بشرافت و پاکی زندگانی نموده و در سالی ده هزار تومان اقلاً بامور خیریه میدهند و یک دوسیه بدی در دوایر نداشته باشند حالا معقول است که برای سرقت پنج تخته قالیچه که مختصری ارزش دارد این انتسابات را بخانواده محترمی بدهد و او را مسبب قتل رعیتی بدانند و یا کلفت خانه او را که ۵۰ سال دارد بقول آنها لخت و عریان در محلات ده در روز قتل علی علیهالسلام داغ زده و یا منافی عفتی با او شده باشد؟

آیا اگر شخص بیشرف و بیناموس و لامذهبی فرضاً این کارها را بکند اهالی متعصب و پاک و مسلمان آن قریه که در یک فرسخی شهر واقع و روشن فکر هستند میگذارند مرتکبین عمل مزبور زنده بمانند.

آقایان محض رضای خدا، محض حفظ شرافت یک خانواده چندین ساله استدعا میکنیم مفتشین مخفی از طرف مجتهدین حقیقی تهران و قم بدهات بفرستید محرمانه تحقیق کنند اگر نظریها بهائی هستند یا هزار یک از اعمال منتسبه را کرده باشند باید فامیلاً حکم کفر و قتل آنها صادر و سنگ باران نمایند. بنیصدر هوچی سیاستمدار ملا نما بنام پاک روحانیت با بستن اتهامات غیرمعقول شنیع میخواهد وکیل شود فعال مایشاء شود میخواهد املاک نظری را که با او مجاور است و دعوی حقوقی دارند ببرد و در این فصل خرمن‌برداری املاک آقای ابراهیمخان قراگزلو و همشیرهاش که در اروپا مأموریت دولتی دارد و نظری پیشکار اوست بی‌صاحب‌مانده با عواید املاک خود نظری تفریط کرده و سوءاستفاده نمایند و بهتر است از آقای بنیصدر سئوال شود آقای مجتهد بعضی خانم‌ها که در اروپا بزرگ‌شده و بدون عقد و ازدواج با فرنگیها زندگانی میکنند چطور شده است آن‌ها مسلمان حقیقی و دوست صمیمی شما هستند ولی نظری بیچاره که آباء و اجداد خدمتگزار دولت و ملت و مسلمان واقعی است او را بهائی و بیدین و لامذهب معرفی میکنید که بدینوسیله مقاصد شوم خود رسیده و قریه حسن تیمور ملکی نظری را که در مجاورت (عبدالمؤمن - صفاریز کند بلاغ) املاک شما واقع است متصل و تصرف نمائید و اگر بپارتی و پول و زور و نفوذ خود و خانم مری لیلی اتکاء و امید دارید نظریها خدائی دارند که منتقم حقیقی است و جز خدا و ائمه اطهار علیهالسلام و قانون مملکتی اتکال ندارند.

 

از طرف عموم خانواده بیسرپرست نظریها م-ف

آ - ۶۵۰۹

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]