[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١ اسفند ۶۰

دادستان محترم انقلاب اسلامی زاهدان

احتراماً بازگشت به شماره ١١-۱۹۹۴۳مورخ ٢٨ بهمن ۱۳۶۰ که در تاریخ ١ اسفند ۶۰ به رؤیت رسیده در مورد سلب مالکیت از زمین و ساختمان مسکونی تحت مالکیت اینجانب که در حدود ۲۵ سال پیش خریداری شده و با زحمات و رنجهای زیاد که تمامی ساکنان آن محل مطلعند بصورت مزروعی و مسکونی در آمده و در جهت تأمین معاش ساده به کشت و زرع اشتغال داشته‌ام به استحضار میرساند.

چون اینجانب قدسیه مظفری نژاد (حکیمیان) با دو دخترم در ساختمان واقع در زمین زراعتی سکونت دارم و تنها محل مسکونی اینجانب در این دنیا لهذا با توجه به قوانین شرعی و قانونی اسلام استدعا دارم نسبت به لغو حکم مزبور دستور مقتضی صادر فرمایند.

قدسیه مظفری نژاد

[اسم و امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]