[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

تاریخ: ١٧ مرداد ١٣٨٣

شماره: ۲۶۵۳/ ٧

پیوست: ۶۰۹-١٨٧/ ٣-٨٣

 

بسمه‌تعالی

آقایان سید بنی‌هاشمی و سید کاظم اکبری

دادرسان محترم شعبه اول دادگاه عمومی ساری

عطف به استعلام شماره ۲۳۰۶/-۱ مورخ ۳ تیر ۸۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

در مورد مطالبه خسارت توسط پیروان فرقه مورد استعلام که خسارت مزبور ناشی از تصادف اتومبیل بوده با توجه به ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ اردیبهشت ۷۹ و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون بنا به فتوای امام خمینی (ره) در پاسخ استفتاء مورخ ۴ بهمن ۱۳۶۲ شورای عالی قضائی در باره غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می‌کنند از اهل کتاب و غیر آنها به این شرح "بسمه تعالی- کفّار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌ها درباره آنها جاری است و آنان محقون الدم بوده و مالشان محترم است" رسیدگی به مطالبه خسارت مطرح شده توسط پیروان فرقه مزبور، مجاز شمرده شده، بنابراین رسیدگی به مطالبه خسارت مطرح شده در استعلام شرعی و قانونی است./د

مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

غلامرضا شهری

[امضا]

 [مهر رسمی]

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]