[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلفنگرام – اقدام سریع

از: اداره کارگزینی

به: ریاست اداره تشخیص هویت

موضوع: اخراج

 

افسر شماره ۵۵۵۱/۱

 

چون مطابق ماده ----- دستور عمومی شماره ۲۵۷۴ شهربانی جمهوری اسلامی ایران سروان ناصر خردمندان شماره ۵۵۵۱/۱ بعلت بهائی بودن از تاریخ  ۱۵فروردین ۱۳۵۹ از خدمت اخراج گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بر کناری نامبرده نسبت به اخذ کارتهای شناسائی و باشگاه افسران و دفترچه‌های بیمه درمانی و خواربار و بهداری و اسلحه امانی و سایر تجهیزات دولتی از وی و ارسال آن به ادارات ذی‌ربط اقدام نمایند ضمناً دستور عمومی مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.

 

رئیس اداره کارگزینی. سرهنگ فیروزان

از طرف. سرهنگ پاکبین

[امضا]

 

گیرندگان:

۱- ریاست اداره بازرسی و قضائی جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۲- ریاست اداره اردناس جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم. به شرکت تعاونی هم ارسال شده.

۳- ریاست اداره بهداری جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۴- ریاست اداره سر رشته داری جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۵- ریاست اداره دارائی جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۶- ریاست اداره خدمات پرسنلی جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۷- ریاست اداره مشاوره و بررسی جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۸- ریاست اداره بازنشستگی جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۹- شرکت تعاونی جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

۱۰- ریاست دایره سازمان و آمار جهت آگاهی و هر گونه اقدام لازم.

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

کارگزینی

۲۳ فروردین ۵۹

۴۶ -۲- ۱۴۱ ک – ۲۳ فروردین ۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]