[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره اشتراک ٨٧٩٢۲۴۵+١۲۴۲۴

نوع مصرف: خانگی

[آرم]

شرکت ملی گاز ایران

کد فرم [به انگلیسی ٠٠/ ۱۴-۲۴ پ ف]

شماره خط سیر ٩٠/ ٠١٠٠-۶۴-٠١

نقدی

کارت اشتراک

 

نام قبرستان نام خانوادگی اقلیتهای مذهبی بهائیان تاریخ اشتراک ١٠ تیر ٩٢

زیر بنا/ حداکثر مصرف ساعتی (مترمکعب) ۶۵۰/ ۱۳۶ تعداد واحد/ تعداد گاز سوزها: ٣

ظرفیت کنتور: ۱۶ گ هزینه برقراری انشعاب ۵۰۰۰۰۰۰ (تعداد قسط: ٠) ریال

شماره فیش بانکی ٩٠٧٩١٢ تاریخ فیش بانکی ٠٨تیر ٩٢

خدمات مشترکین ناحیه کرمانشاه استان کرمانشاه

[امضا روی مهر رسمی]

شرکت گاز استان کرمانشاه

در موقع مراجعه کارت را همراه بیاورید در صورت مفقود شدن المثنی صادر نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]