یک نوجوان بهائی که در حمله به بهائیان قریه جزمودق آباده مجروح شده است - سال ۱۳۳۴