[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۶۱

۸ فروردین ۱۳۶۰

 

بسمه تعالی[۱]

بزرگترین ظلم و ستمی که به شما رفته است اینست که در اوج شکوفائی معرفتاله دامن خود را به شرک بیالوده و وجهه الهی ختمی مرتبت را ندیده گرفته به افرادی که با کمال شرمندگی ندای «انی انااله المسجون الفرید» را سر داده بود و به اقدام تسلط دولت امپریالیستی انگلستان بر خاورمیانه دعای خالصانه و آرزوی صمیمانه نمودهاند التجا نمودهاید که مسلماً باعث خسران شما در آخرت [میشود و از] پی آمدهای آن غیر از توبه شما را گریزی نیست. اجتماع ایران بخاطر ریشهکن ساختن [ناخوانا] قسمت [مهمی] از آن [بدست گروه شما اعمال] میشد آنگاه [ناخوانا] انجام [ناخوانا]

در مورد مراجعه مامورین کمیته بدون همراهی مامورین شهربانی [دستورات] لازم به مسوولین داده شد.

 

[پاسخ استاندار آذربایجان غربی به شکوائیه محفل روحانی بهائیان ارومیه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

۱-در پاسخ به شکوائیه محفل ارومیه به استاندار آذربایجان غربی